Održivost i ciljevi održivog razvoja

ODRŽIVOST

ZAŠTITA VAZDUHA I JAVNOG ZDRAVLJA

JAVNE POLITIKE

ISKLJUČIVANJE DEČIJEG RADA U SAKUPLJANJU OTPADA

CILJEVI ODRŽIVOG RAZVOJA

Connect Clean Roma Group je predana kompanija koja strateški deluje u skladu sa Ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih nacija (SDG) kako bi doprinela stvaranju održivije budućnosti. Svesni smo da današnje poslovanje zahteva napredan društveni pristup, stoga smo sa entuzijazmom razvili sveobuhvatan plan za ostvarenje ciljeva u Srbiji do 2030. godine.

Naša vizija je utemeljena na postizanju pet ključnih ciljeva održivog razvoja:

Cropped view of poor african american kids with cup and metal plate standing on urban street

1 - SVET BEZ SIROMAŠTVA

Doctor holding red heart in nursing hospital for good health.

3 - DOBRO ZDRAVLJE I BLAGOSTANJE

business, saving, growth, economic concept

8-DOSTOJANSTVEN RAD I EKONOMSKI RAST

Aerial view of coal power plant high pipes with black smoke moving up polluting atmosphere at sunset

13 -AKCIJA ZA KLIMU

Partnership agreement. shake hands in the office, make a deal

17 -Partnerstvom do ciljeva - Jačanje globalnog partnerstva za održivi razvoj

ZAŠTITA VAZDUHA I JAVNOG ZDRAVLJA

U Republici Srbiji, prema zvaničnim podacima Evropske agencije za zaštitu životne sredine, preko 18.000 ljudi godišnje gubi život zbog zagađenog vazduha. Paljenje kablova predstavlja jedan od uzroka ovog ozbiljnog problema. U Connect Clean – Roma Group rešavamo ovu situaciju tako što pružamo alternativu paljenju kablova – recikliranje. Naša inicijativa ima za cilj spasavanje života i unapređenje kvaliteta vazduha, doprinoseći tako da ljudi žive duže i da vazduh bude zdraviji.

Svesni smo ozbiljnosti problema zagađenja vazduha u Srbiji, stoga smo odlučili da preduzmemo konkretne korake. Umesto da doprinosimo povećanju zagađenja i riziku po zdravlje, naša reciklažna inicijativa pruža održivo rešenje. Kroz recikliranje kablova umesto njihovog paljenja, direktno doprinosimo smanjenju emisija štetnih gasova i otrovnih materija u vazduh.

Naša posvećenost recikliranju kao prioritetnom načinu postupanja sa otpadom ima pozitivan uticaj na životnu sredinu i zdravlje ljudi. Kroz pravilnu reciklažu kablova, smanjujemo emisiju opasnih gasova, štetnih čestica i teških metala koji izazivaju bolesti disajnih organa i ugrožavaju živote ljudi.

Connect Clean – Roma Group predstavlja primer kako se može postići promena i zaštiti zdravlje naše zajednice. Naša misija je da edukujemo građane, podignemo svest o značaju reciklaže i pružimo održivo rešenje koje će doprineti produženju životnog veka naših sugrađana i poboljšanju kvaliteta vazduha koji udišemo.

JAVNE POLITIKE

Naša kompanija je aktivno uključena u harmonizaciju srpskih propisa sa evropskim standardima u oblasti zaštite životne sredine i cirkularne ekonomije. Kroz naše prisustvo u Savetu za klimu u ime Ministarstva zaštite životne sredine i energetske sigurnosti Italije i Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), dajemo smernice za kreiranje održive klimatske i cirkularne politike.

Svesni smo da smanjenje karbonskog otiska zavisi dosta od ulaganja u ljudski kapital i da ovo može da bude ostvareno samo kroz efektivne javne politike. Zato se posvećujemo pružanju podrške lokalnim institucijama širom Srbije u stvaranju harmonizovanih propisa u skladu sa Pariskim sporazumom i ostalim evropskim javnim politikama u oblasti zaštite životne sredine i cirkularne ekonomije.

Poseban naglasak stavljamo na kreiranje propisa koji će strogo zabraniti kupovinu i prodaju paljenog bakra. Cilj nam je da ovo neodgovorno delovanje bude eliminisano iz našeg društva, kako bismo zaštitili životnu sredinu, smanjili negativne zdravstvene posledice i promovisali održivi način upravljanja otpadom.

Connect Clean- Roma Group je predan jačanju pravnih propisa kako bi se paljenje kablova suzbilo, a reciklaža postala primarni način upravljanja otpadom. Verujemo da samo kroz koordinisane napore, saradnju sa vladinim i nevladinim sektorom, kao i angažovanje šire javnosti, možemo postići značajne promene i obezbediti održivu budućnost za sve građane Republike Srbije.

ISKLJUČIVANJE DEČIJEG RADA U SAKUPLJANJU OTPADA

Connect Clean -Roma Group posvećuje posebnu pažnju isključivanju dečijeg rada u oblasti sakupljanja otpada. Primarni cilj našeg rada je da istaknemo štetnost dečijeg rada i da pružimo podršku deci koja se nalaze u situaciji da sakupljaju otpad. Veliki broj dece, koja dolaze iz porodica koje se bave sakupljanjem otpada, suočava se s ozbiljnim rizicima po svoje zdravlje.

Kao organizacija, tesno sarađujemo sa relevantnim institucijama kako bismo razvili mere podrške koje će omogućiti deci da prekinu sa radom i da ponovo budu samo deca, te da imaju pristup obrazovanju. Naša misija je da obezbedimo bolju budućnost za ove mlade ljude, osnažujući ih da ostvare svoj puni potencijal kroz sticanje znanja i veština putem formalnog neformalnog obrazovanja.

Svesni smo da dečiji rad u sakupljanju otpada predstavlja ozbiljan prekršaj dečijih prava i dugoročno može negativno uticati na njihov fizički i mentalni razvoj. Kroz edukativne programe i kampanje, težimo podizanju svesti o ovom problemu kako bismo mobilisali širu zajednicu i donosioce odluka da se aktivno angažuju u rešavanju ovog pitanja.

Naša vizija je svet u kojem svako dete ima srećno i bezbrižno detinjstvo, priliku da se igra, uči i raste bez bremena preteškog rada. Verujemo da je dečiji rad u sakupljanju otpada neprihvatljiv. Kroz naše napore, želimo da postignemo sistemsku promenu koja će omogućiti deci da ostvare svoje snove i da budu zaštićena od svih oblika eksploatacije.

SVET BEZ SIROMAŠTVA

Connect Clean- Roma Group ima jasno definisane ciljeve i konkretne brojke za ostvarenje sveta bez siromaštva do 2030. godine. Naša predanost uključuje sledeće:

Smanjenje stope siromaštva: Naš cilj je smanjiti stopu siromaštva među neformalnim sakupljačima iz romske zajednice za 40% do 2030. godine. Kroz pružanje većeg broja radnih prilika, unapređenje obrazovanja i podršku za samozapošljavanje.

Povećanje prihoda: Planiramo ostvariti rast prihoda neformalnih sakupljača za 50% do 2030. godine. Ovo će se postići kroz proširenje naše reciklažne infrastrukture, unapređenje tržišta za reciklirane materijale i osnaživanje sakupljača kroz obuku i podršku za preduzetništvo.

Stvaranje 500 novih radnih mesta: Cilj nam je otvoriti 500 novih radnih mesta za sakupljače, od kojih će većina biti namenjena osobama iz romske zajednice. Ova nova radna mesta će omogućiti povećanje zapošljavanja i smanjenje siromaštva u toj populaciji.

Povećanje socijalne inkluzije: Planiramo povećati socijalnu inkluziju neformalnih sakupljača iz romske zajednice za 50% do 2030. godine. To uključuje promovisanje njihove participacije u društvu, smanjenje stigme i diskriminacije, te poboljšanje pristupa obrazovanju, zdravstvenim uslugama i socijalnoj zaštiti.

Kroz konkretne ciljeve i brojke, Connect Clean Roma Group usmerava svoje napore ka smanjenju siromaštva među neformalnim sakupljačima iz romske zajednice i stvaranju inkluzivnog društva koje promoviše dostojanstven rad i ekonomski rast.

DOBRO ZDRAVLJE I BLAGOSTANJE

Connect Clean- Roma Group ima ambiciozne ciljeve u ostvarivanju dobro zdravlja i blagostanja do 2030. godine, fokusirajući se na smanjenje paljenja kablova i poboljšanje životnih uslova.

Smanjenje paljenja kablova za 70%: Naš cilj je smanjiti broj slučajeva paljenja kablova za 70% do 2030. godine. Kroz promovisanje svesti o rizicima paljenja kablova, edukaciju o alternativnim metodama odlaganja otpada i saradnju sa vlastima, želimo smanjiti izloženost ljudi dimu koji nastaje paljenjem kablova, što će direktno doprineti smanjenju rizika od raka i drugih zdravstvenih problema.

Pružanje zdravstvene edukacije: Nameravamo pružiti zdravstvenu edukaciju za 30.000 neformalnih sakupljača do 2030. godine. Ova edukacija će obuhvatiti informacije o zdravstvenim rizicima paljenja kablova, prevenciji bolesti izazvanih zagađenjem vazduha i pravilnom rukovanju opasnim materijalima.

Povećanje svesti o štetnosti paljenja kablova: Planiramo povećati svest o štetnosti paljenja kablova među 1.000.000 ljudi do 2030. godine. Kroz kampanje, javne događaje i medijsku prisutnost, želimo informisati ljude o negativnim posledicama paljenja kablova na zdravlje i podstaći promenu ponašanja.

Unapređenje zdravstvenih uslova neformalnih sakupljača: Cilj nam je unaprediti zdravstvene uslove neformalnih sakupljača, posebno onih iz romske zajednice. Planiramo obezbediti pristup osnovnim zdravstvenim uslugama, preventivnim pregledima i savetovanju za 30.000  sakupljača do 2030. godine.

DOSTOJANSTVEN RAD I EKONOMSKI RAST

Naša vizija je ambiciozna – do 2030. godine, Connect Clean- Roma Group će ostvariti sledeće merljive ciljeve u skladu s globalnim ciljem broj 8:

Unapređenje radnih uslova: Do 2030. godine, obezbedićemo zaštitnu opremu i sredstva za ličnu higijenu za 30.000 sakupljača, kako bismo stvorili sigurno i zdravo radno okruženje. Takođe ćemo investirati u poboljšanje radnih prostora na svim našim lokacijama, uključujući modernizaciju infrastrukture i implementaciju mera zaštite.

Partnerstva i saradnja: Do 2030. godine, uspostavićemo aktivna partnerstva s najmanje 10 lokalnih vladinih organizacija, 5 nevladinih sektora i 3 poslovna sektora. Kroz ove saradnje, zajedno ćemo raditi na stvaranju pravednih i inkluzivnih radnih prilika za sakupljače. Takođe ćemo ostvariti saradnju s međunarodnim organizacijama kako bismo unapredili naše programe i postigli globalne standarde u oblasti dostojanstvenog rada.

Kroz ostvarenje ovih merljivih ciljeva do 2030. godine, Connect Clean Roma Group će aktivno doprinositi ostvarenju globalnog cilja broj 8, osiguravajući dostojanstven rad i postizanje ekonomskog rasta za naše sakupljače. Naša posvećenost održivosti i inkluzivnom razvoju ima dalekosežne pozitivne efekte na živote sakupljača i zajednice u kojoj delujemo.

AKCIJA ZA KLIMU

Povećanje upotrebe obnovljivih izvora energije: Planiramo instalirati solarni panel sistem na našim postrojenjima radi smanjenja upotrebe fosilnih goriva i emisije štetnih gasova. Cilj nam je da do 2030. godine 50% naše potrošnje energije potiče iz obnovljivih izvora.

Podrška održivoj mobilnosti: Promovisati korišćenje električnih vozila u našoj floti za prevoz otpada. Postavićemo punjače za električna vozila na našim lokacijama kako bismo podržali tranziciju ka održivoj mobilnosti. Cilj nam je da do 2030. godine 60% naše flote bude električno.

Edukacija o klimatskim promenama: Organizovati obuke i radionice za naše zaposlene, sakupljače i lokalnu zajednicu o važnosti smanjenja emisija gasova staklene bašte i prilagođavanju klimatskim promenama. Cilj nam je podići svest o klimatskim promenama kod 50.000 ljudi do 2030. godine.

Kroz ove akcije, Connect Clean Roma Group će aktivno doprineti smanjenju emisija gasova staklene bašte, promovisati održive prakse i podržati tranziciju ka niskougljeničnom društvu. Na taj način, želimo ostvariti globalne ciljeve u borbi protiv klimatskih promena i očuvanja naše planete za buduće generacije.

Partnerstvom do ciljeva - Jačanje globalnog partnerstva za održivi razvoj.

Izgradnja partnerstava: Povećanje saradnje sa državnim institucijama, nevladinim organizacijama, privatnim sektorom i međunarodnim organizacijama radi ostvarivanja ciljeva održivog razvoja. Ciljamo na uspostavljanje 5 novih strateških partnerstava do 2030. godine.

Tehnološka saradnja: Promovisanje prenosa tehnologije i inovacija u oblasti reciklaže i upravljanja otpadom kroz saradnju sa međunarodnim organizacijama i tehničkom podrškom. Cilj nam je unaprediti tehnološke kapacitete u reciklažnoj industriji i primeniti napredne tehnologije za efikasnije upravljanje otpadom.

Finansijska podrška: Pregovaranje i angažovanje sa različitim izvorima finansiranja, kao što su grantovi, krediti, pozajmice  i investicije, radi obezbeđivanja sredstava za unapređenje infrastrukture za reciklažu, obuku i kapacitete sakupljača i lokalnih zajednica. Cilj nam je prikupiti  28 miliona evra dodatnih sredstava do 2030. godine.

Deljenje znanja i iskustava: Organizacija međunarodnih konferencija, radionica i razmena iskustava radi razmene najboljih praksi u oblasti održivog razvoja i upravljanja otpadom. Cilj nam je da podstaknemo razmenu znanja između najmanje 30 zemalja do 2030. godine.